Da NGC 0479 a NGC 0964

28.12.2013 10:40
 

 

 

Catalogo NGC

 

Nome

Tipo

A.R.

DEC.

Vmag

Bmag

B-V

SB

Ø Max

Ø Min

PA

Classe

 

NGC479

Galassia

1h 21m 15.7s

+3° 51' 46"

13,9

14,7

0.8

13.7

1.1'

0.9'

156°

Sbc

NGC480

Galassia

1h 20m 34.3s

-9° 52' 49"

15,2

16,1

0.9

12.6

0.5'

0.2'

65°

Sa

NGC481

Galassia

1h 21m 12.6s

-9° 12' 40"

13,3

14,3

1.0

13.4

1.3'

0.9'

85°

E-S0

NGC482

Galassia

1h 20m 20.4s

-40° 57' 58"

13,3

14,1

0.8

13.2

2.2'

0.5'

84°

Sab

NGC483

Galassia

1h 21m 56.3s

+33° 31' 14"

13,2

14,0

0.8

12.3

0.7'

0.7'

 

S

NGC484

Galassia

1h 19m 34.8s

-58° 31' 28"

11,1

12,1

1.0

13.0

1.9'

1.4'

94°

E-S0

NGC485

Galassia

1h 21m 27.5s

+7° 1' 5"

13,2

14,1

0.9

13.1

1.8'

0.6'

S?

NGC486

Galassia

1h 21m 43.0s

+5° 20' 47"

15,0

16,0

1.0

11.6

0.2'

0.2'

 

E0

NGC487

Galassia

1h 21m 55.0s

-16° 22' 12"

13,4

14,3

0.9

13.0

1.1'

0.7'

112°

Sa

NGC488

Galassia

1h 21m 46.6s

+5° 15' 21"

10,3

11,2

0.9

13.4

5.4'

3.9'

15°

Sb

NGC489

Galassia

1h 21m 53.8s

+9° 12' 23"

12,7

13,6

0.9

12.1

1.7'

0.4'

120°

S?

NGC490

Galassia

1h 22m 2.8s

+5° 22' 4"

14,4

15,2

0.8

13.3

0.7'

0.6'

S

NGC491

Galassia

1h 21m 20.2s

-34° 3' 49"

12,5

13,2

0.7

12.8

1.4'

1.0'

93°

SBb

NGC491A

Galassia

1h 20m 5.0s

-33° 54' 2"

13,8

14,3

0.5

14.3

1.9'

0.8'

102°

SBd

NGC492

Galassia

1h 22m 13.5s

+5° 25' 1"

15,6

16,4

0.8

14.5

0.7'

0.6'

120°

SB?

NGC493

Galassia

1h 22m 9.2s

+0° 56' 47"

12,5

12,9

0.4

13.7

3.4'

1.1'

58°

SBc

NGC494

Galassia

1h 22m 55.4s

+33° 10' 22"

12,9

13,8

0.9

13.2

2.0'

0.8'

100°

Sab

NGC495

Galassia

1h 22m 56.0s

+33° 28' 15"

12,9

13,8

0.9

12.8

1.2'

0.8'

170°

SB0-a

NGC496

Galassia

1h 23m 11.6s

+33° 31' 41"

13,4

14,2

0.8

13.6

1.6'

0.9'

28°

Sbc

NGC497

Galassia

1h 22m 23.9s

-0° 52' 29"

13,0

13,8

0.8

13.5

2.1'

0.9'

132°

SBbc

NGC498

Galassia

1h 23m 11.2s

+33° 29' 24"

14,3

15,3

1.0

12.7

0.5'

0.5'

 

S0

NGC499

Galassia

1h 23m 11.5s

+33° 27' 35"

12,1

13,2

1.1

12.8

1.7'

1.3'

84°

E-S0

NGC500

Galassia

1h 22m 39.3s

+5° 23' 16"

14,2

15,2

1.0

13.5

0.8'

0.6'

102°

E-S0

NGC501

Galassia

1h 23m 22.4s

+33° 26' 1"

14,5

15,5

1.0

13.1

0.5'

0.5'

 

E0

NGC502

Galassia

1h 22m 55.6s

+9° 2' 58"

12,8

13,7

0.9

12.8

1.1'

1.0'

66°

S0

NGC503

Galassia

1h 23m 28.4s

+33° 19' 56"

14,1

15,1

1.0

13.7

0.9'

0.7'

27°

E-S0

NGC504

Galassia

1h 23m 28.1s

+33° 12' 14"

13,0

14,0

1.0

12.5

1.7'

0.4'

47°

S0

NGC505

Galassia

1h 22m 57.1s

+9° 28' 8"

13,8

14,8

1.0

13.3

0.9'

0.6'

57°

S0

NGC506

Stella (o stella multipla)

1h 23m 35.5s

+33° 14' 38"

 

15,1

     

*

NGC507

Galassia

1h 23m 40.0s

+33° 15' 24"

11,2

12,2

1.0

13.5

2.5'

2.5'

 

E-S0

NGC508

Galassia

1h 23m 40.7s

+33° 16' 49"

13,1

14,1

1.0

13.4

1.1'

1.1'

 

E0

NGC509

Galassia

1h 23m 24.1s

+9° 26' 0"

13,4

14,3

0.9

13.2

1.6'

0.6'

85°

SB0-a

NGC510

Stella (o stella multipla)

1h 23m 55.5s

+33° 29' 51"

       

*2

NGC511

Galassia

1h 23m 30.7s

+11° 17' 27"

13,7

14,7

1.0

14.0

1.1'

1.1'

 

E0

NGC512

Galassia

1h 23m 59.8s

+33° 54' 26"

13,2

14,0

0.8

12.6

1.6'

0.4'

116°

Sab

NGC513

Galassia

1h 24m 26.9s

+33° 47' 56"

13,0

13,7

0.7

12.2

0.9'

0.6'

75°

Sc

NGC514

Galassia

1h 24m 3.9s

+12° 55' 2"

11,7

12,2

0.5

13.9

3.7'

3.0'

110°

SBc

NGC515

Galassia

1h 24m 38.7s

+33° 28' 20"

13,0

14,0

1.0

13.4

1.4'

1.1'

126°

S0

NGC516

Galassia

1h 24m 8.0s

+9° 33' 7"

13,1

14,0

0.9

12.6

1.4'

0.5'

44°

SB0-a

NGC517

Galassia

1h 24m 43.8s

+33° 25' 44"

12,5

13,5

1.0

12.0

1.4'

0.5'

20°

S0

NGC518

Galassia

1h 24m 17.7s

+9° 19' 51"

13,3

14,2

0.9

13.1

1.6'

0.6'

98°

Sa

NGC519

Galassia

1h 24m 28.7s

-1° 38' 29"

14,3

15,3

1.0

12.2

0.5'

0.3'

140°

E4

NGC520

Galassia

1h 24m 34.7s

+3° 47' 39"

11,4

12,2

0.8

13.2

3.4'

1.7'

130°

Sa/P

NGC521

Galassia

1h 24m 33.6s

+1° 43' 53"

11,7

12,6

0.9

14.0

2.7'

2.4'

38°

SBbc

NGC522

Galassia

1h 24m 45.9s

+9° 59' 42"

12,9

13,9

1.0

13.0

2.8'

0.5'

33°

Sbc

NGC523

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 25m 20.7s

+34° 1' 31"

12,7

13,5

0.8

13.2

2.5'

0.7'

108°

Sbc/P

NGC524

Galassia

1h 24m 47.8s

+9° 32' 19"

10,2

11,3

1.1

12.3

2.8'

2.8'

 

S0-a

NGC525

Galassia

1h 24m 52.8s

+9° 42' 14"

13,3

14,3

1.0

13.2

1.5'

0.7'

S0

NGC526B

Galassia

1h 23m 56.9s

-35° 4' 9"

13,0

14,0

1.0

11.6

0.8'

0.4'

162°

S0

NGC526A

Galassia

1h 23m 54.3s

-35° 3' 56"

13,4

14,4

1.0

12.9

1.2'

0.6'

72°

S0

NGC527-1

Galassia

1h 23m 58.0s

-35° 6' 55"

13,0

13,9

0.9

12.4

1.6'

0.3'

14°

SB0-a

NGC527-2

Galassia

1h 23m 59.1s

-35° 7' 41"

14,3

15,1

0.8

11.1

0.6'

0.1'

45°

S?

NGC528

Galassia

1h 25m 33.6s

+33° 40' 14"

12,5

13,5

1.0

12.4

1.2'

0.8'

55°

S0

NGC529

Galassia

1h 25m 40.2s

+34° 42' 47"

12,1

13,1

1.0

13.8

2.4'

2.1'

160°

E-S0

NGC530

Galassia

1h 24m 41.7s

-1° 35' 13"

13,0

13,9

0.9

12.3

1.5'

0.4'

134°

S0-a

NGC531

Galassia

1h 26m 18.8s

+34° 45' 15"

13,8

14,9

1.1

13.6

1.8'

0.5'

34°

SB0-a

NGC532

Galassia

1h 25m 17.1s

+9° 15' 51"

12,9

14,0

1.1

13.5

3.1'

1.0'

28°

Sab

NGC533

Galassia

1h 25m 31.4s

+1° 45' 33"

11,4

12,4

1.0

13.8

3.8'

2.3'

50°

E3

NGC534

Galassia

1h 24m 44.5s

-38° 7' 44"

13,3

14,3

1.0

12.8

1.0'

0.9'

142°

SB0

NGC535

Galassia

1h 25m 31.0s

-1° 24' 32"

13,8

14,7

0.9

12.4

1.0'

0.3'

58°

S0-a

NGC536

Galassia

1h 26m 21.6s

+34° 42' 12"

12,4

13,2

0.8

13.5

3.3'

1.2'

68°

SBb

NGC537

Galassia

1h 25m 20.7s

+34° 1' 31"

12,7

13,5

0.8

13.2

2.5'

0.7'

108°

Sbc/P

NGC538

Galassia

1h 25m 26.1s

-1° 33' 3"

13,7

14,5

0.8

13.3

1.3'

0.6'

40°

Sab

NGC539

Galassia

1h 25m 21.7s

-18° 9' 52"

13,5

14,2

0.7

14.2

1.6'

1.3'

145°

SBc

NGC540

Galassia

1h 27m 8.8s

-20° 2' 12"

14,5

15,5

1.0

13.3

0.9'

0.4'

178°

SB0

NGC541

Galassia

1h 25m 44.3s

-1° 22' 46"

12,1

13,0

0.9

13.2

1.8'

1.7'

54°

E-S0

NGC542

Galassia

1h 26m 30.9s

+34° 40' 34"

14,8

15,6

0.8

13.3

1.0'

0.2'

146°

Sb

NGC543

Galassia

1h 25m 50.0s

-1° 17' 33"

13,1

14,1

1.0

11.0

0.6'

0.3'

90°

E-S0

NGC544

Galassia

1h 25m 11.8s

-38° 5' 40"

13,3

14,3

1.0

13.7

1.5'

1.1'

E/SB0

NGC545

Galassia

1h 25m 59.0s

-1° 20' 26"

12,2

13,2

1.0

13.5

2.6'

1.6'

55°

E-S0

NGC546

Galassia

1h 25m 12.6s

-38° 4' 9"

13,7

14,5

0.8

13.2

1.4'

0.5'

35°

SBb

NGC547

Galassia

1h 26m 0.7s

-1° 20' 42"

12,2

13,2

1.0

12.7

1.9'

1.8'

85°

E1

NGC548

Galassia

1h 26m 2.5s

-1° 13' 31"

13,7

14,7

1.0

13.2

0.8'

0.5'

135°

E4

NGC549

Galassia

1h 25m 7.0s

-38° 0' 26"

14,6

15,5

0.9

12.7

0.5'

0.4'

 

Sa

NGC550

Galassia

1h 26m 42.4s

+2° 1' 20"

12,7

13,6

0.9

12.4

1.4'

0.6'

120°

Sa

NGC551

Galassia

1h 27m 40.6s

+37° 10' 59"

12,7

13,5

0.8

12.9

1.8'

0.8'

140°

SBbc

NGC552

Stella (o stella multipla)

1h 26m 10.0s

+33° 24' 23"

 

15,3

     

*

NGC553

Galassia

1h 26m 12.5s

+33° 24' 17"

14,0

15,0

1.0

12.5

0.6'

0.3'

15°

S0

NGC554A

Galassia

1h 27m 9.6s

-22° 43' 32"

13,6

14,6

1.0

12.3

0.9'

0.5'

177°

S0

NGC554B

Galassia

1h 27m 9.5s

-22° 43' 25"

13,8

14,8

1.0

11.0

0.3'

0.3'

 

SB0

NGC555

Galassia

1h 27m 11.7s

-22° 45' 42"

14,1

15,0

0.9

13.0

0.7'

0.6'

13°

SB0-a

NGC556

Galassia

1h 27m 12.5s

-22° 41' 50"

14,5

15,5

1.0

12.1

0.4'

0.3'

136°

E-S0

NGC557

Galassia

1h 26m 25.1s

-1° 38' 18"

13,5

14,4

0.9

13.4

1.8'

0.6'

123°

SB0-a

NGC558

Galassia

1h 27m 16.1s

-1° 58' 14"

14,3

15,3

1.0

11.7

0.4'

0.2'

110°

E5

NGC559

Ammasso aperto

1h 29m 31.0s

+63° 18' 6"

9,5

   

7.0'

  

II2m

NGC560

Galassia

1h 27m 25.3s

-1° 54' 45"

13,0

14,0

1.0

13.0

1.9'

0.6'

178°

S0

NGC561

Galassia

1h 28m 18.7s

+34° 18' 30"

12,9

13,8

0.9

13.7

1.6'

1.5'

45°

SBa

NGC562

Galassia

1h 28m 29.3s

+48° 23' 13"

13,3

14,0

0.7

13.4

1.3'

1.1'

20°

Sc

NGC563

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 25m 21.7s

-18° 9' 52"

13,5

14,2

0.7

14.2

1.6'

1.3'

145°

SBc

NGC564

Galassia

1h 27m 48.2s

-1° 52' 43"

12,5

13,5

1.0

13.1

1.3'

1.1'

145°

E2

NGC565

Galassia

1h 28m 10.0s

-1° 18' 21"

13,5

14,4

0.9

12.7

1.3'

0.4'

36°

Sa

NGC566

Galassia

1h 29m 2.9s

+32° 19' 56"

13,5

14,5

1.0

12.9

1.6'

0.4'

178°

S0

NGC567

Galassia

1h 27m 2.3s

-10° 15' 53"

14,2

15,2

1.0

13.5

1.0'

0.6'

134°

S0

NGC568

Galassia

1h 27m 56.9s

-35° 43' 3"

12,6

13,6

1.0

13.7

2.2'

1.3'

140°

E-S0

NGC569

Galassia

1h 29m 7.1s

+11° 7' 54"

13,7

14,5

0.8

14.0

1.0'

0.5'

163°

Sbc

NGC570

Galassia

1h 28m 58.5s

-0° 56' 55"

12,8

13,7

0.9

13.3

1.6'

1.3'

175°

SBa

NGC571

Galassia

1h 29m 56.1s

+32° 30' 3"

13,7

14,6

0.9

14.1

1.3'

1.3'

 

S?

NGC572

Galassia

1h 28m 36.4s

-39° 18' 26"

14,0

15,0

1.0

13.4

0.8'

0.7'

124°

SB0

NGC573

Galassia

1h 30m 49.3s

+41° 15' 26"

13,2

14,1

0.9

11.1

0.4'

0.4'

 

S?

NGC574

Galassia

1h 29m 3.1s

-35° 35' 55"

13,3

14,1

0.8

13.1

1.1'

0.7'

SBb

NGC575

Galassia

1h 30m 46.4s

+21° 26' 25"

12,8

13,5

0.7

13.7

1.7'

1.6'

66°

SBc

NGC576

Galassia

1h 28m 57.4s

-51° 35' 53"

13,4

14,3

0.9

12.8

1.0'

0.8'

18°

SB0-a

NGC577

Galassia

1h 30m 40.6s

-1° 59' 39"

12,9

13,8

0.9

13.7

1.9'

1.5'

140°

SBa

NGC578

Galassia

1h 30m 28.9s

-22° 40' 0"

10,9

11,4

0.5

13.8

4.8'

3.0'

110°

SBc

NGC579

Galassia

1h 31m 46.7s

+33° 36' 52"

13,3

13,9

0.6

13.3

1.5'

1.3'

150°

Sc

NGC580

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 30m 40.6s

-1° 59' 39"

12,9

13,8

0.9

13.7

1.9'

1.5'

140°

SBa

NGC582

Galassia

1h 31m 58.2s

+33° 28' 32"

13,2

14,1

0.9

13.3

2.2'

0.6'

58°

SBb

NGC583

Galassia

1h 29m 44.1s

-18° 20' 22"

14,2

15,2

1.0

13.1

0.7'

0.6'

40°

SB0

NGC584

Galassia

1h 31m 20.5s

-6° 52' 2"

10,5

11,4

0.9

12.9

4.1'

2.0'

72°

E4

NGC585

Galassia

1h 31m 42.2s

-0° 55' 58"

13,1

14,0

0.9

13.0

2.2'

0.5'

86°

Sa

NGC586

Galassia

1h 31m 36.8s

-6° 53' 35"

13,2

14,1

0.9

13.2

1.7'

0.9'

Sa

NGC587

Galassia

1h 32m 33.3s

+35° 21' 30"

12,8

13,6

0.8

13.3

2.2'

0.8'

67°

SBb

NGC588

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

1h 32m 45.7s

+30° 38' 56"

13,5

   

0.65'

  

GxyP

NGC589

Galassia

1h 32m 39.9s

-12° 2' 32"

14,1

15,0

0.9

14.0

1.1'

0.9'

90°

S0-a

NGC590

Galassia

1h 33m 40.7s

+44° 55' 45"

13,0

13,9

0.9

14.2

2.6'

1.3'

150°

SB0-a

NGC591

Galassia

1h 33m 31.1s

+35° 40' 6"

12,9

13,8

0.9

13.0

1.3'

1.0'

SB0-a

NGC592

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

1h 33m 12.0s

+30° 38' 47"

13,0

   

0.7'

  

GxyP

NGC593

Galassia

1h 32m 20.6s

-12° 21' 16"

14,6

15,6

1.0

12.9

1.2'

0.2'

12°

S0

NGC594

Galassia

1h 32m 57.0s

-16° 32' 7"

13,5

14,3

0.8

13.2

1.4'

0.6'

32°

Sbc

NGC595

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

1h 33m 34.0s

+30° 41' 32"

13,5

   

0.5'

  

GxyP

NGC596

Galassia

1h 32m 52.0s

-7° 1' 55"

10,9

11,8

0.9

13.0

3.2'

2.0'

40°

E4

NGC597

Galassia

1h 32m 14.9s

-33° 29' 49"

13,2

14,0

0.8

13.7

1.4'

1.3'

23°

SBbc

NGC599

Galassia

1h 32m 53.7s

-12° 11' 27"

13,4

14,4

1.0

13.9

1.4'

1.3'

135°

E-S0

NGC600

Galassia

1h 33m 5.4s

-7° 18' 44"

12,4

12,9

0.5

14.7

2.8'

2.1'

18°

SBd

NGC601

Galassia

1h 33m 6.5s

-12° 12' 30"

15,1

16,1

1.0

13.0

0.4'

0.4'

 

C

NGC602

Nebulosa galattica, Resti supernova

1h 29m 26.4s

-73° 33' 26"

    

34.0'

  

EN+OCL

NGC603

Stella (o stella multipla)

1h 34m 44.2s

+30° 13' 57"

       

*3

NGC604

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

1h 34m 32.6s

+30° 47' 4"

12,0

   

1.95'

  

GxyP

NGC605

Galassia

1h 35m 2.3s

+41° 14' 52"

12,9

13,9

1.0

13.7

2.2'

1.1'

145°

S0

NGC606

Galassia

1h 34m 50.3s

+21° 25' 5"

13,4

14,1

0.7

13.8

1.4'

1.2'

114°

SBc

NGC607

Stella (o stella multipla)

1h 34m 16.4s

-7° 24' 41"

       

*2

NGC608

Galassia

1h 35m 28.1s

+33° 39' 23"

13,3

14,1

0.8

14.3

1.9'

1.5'

32°

Sab

NGC609

Ammasso aperto

1h 36m 23.7s

+64° 32' 12"

11,0

   

3.0'

  

II3r

NGC610

Non classificata

1h 33m 33.0s

-20° 8' 38"

       

NF

NGC611

Non classificata

1h 33m 33.0s

-20° 7' 38"

       

NF

NGC612

Galassia

1h 33m 57.7s

-36° 29' 35"

12,9

13,9

1.0

13.1

1.5'

0.9'

172°

S0-a

NGC613

Galassia

1h 34m 18.4s

-29° 25' 7"

10,1

10,7

0.6

13.3

5.5'

4.2'

120°

SBbc

NGC614

Galassia

1h 35m 52.2s

+33° 40' 55"

12,7

13,7

1.0

13.3

1.4'

1.4'

 

S0

NGC615

Galassia

1h 35m 5.7s

-7° 20' 25"

11,6

12,5

0.9

13.2

2.7'

0.9'

155°

Sb

NGC616

Stella (o stella multipla)

1h 36m 4.2s

+33° 46' 15"

       

*2

NGC617

Galassia

1h 34m 2.5s

-9° 46' 25"

14,5

15,3

0.8

12.8

0.5'

0.5'

 

Sab

NGC618

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 35m 52.2s

+33° 40' 55"

12,7

13,7

1.0

13.3

1.4'

1.4'

 

S0

NGC619

Galassia

1h 34m 51.7s

-36° 29' 22"

13,3

14,1

0.8

13.9

1.5'

1.0'

130°

SBb

NGC620

Galassia

1h 36m 59.6s

+42° 19' 22"

12,9

13,9

1.0

12.6

1.0'

0.9'

C/P

NGC621

Galassia

1h 36m 48.9s

+35° 30' 45"

12,7

13,7

1.0

12.8

1.2'

1.0'

24°

SB0

NGC622

Galassia

1h 36m 0.1s

+0° 39' 49"

12,9

13,7

0.8

13.3

1.6'

1.0'

45°

SBbc

NGC623

Galassia

1h 35m 6.5s

-36° 29' 24"

12,5

13,6

1.1

13.5

2.0'

1.5'

94°

E3

NGC624

Galassia

1h 35m 51.2s

-10° 0' 11"

13,3

14,1

0.8

13.6

1.5'

1.0'

100°

Sb

NGC625

Galassia

1h 35m 4.4s

-41° 26' 15"

11,2

11,7

0.5

13.6

5.8'

1.9'

92°

SBm

NGC626

Galassia

1h 35m 11.9s

-39° 8' 46"

12,7

13,4

0.7

14.0

2.2'

1.7'

SBc

NGC627

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 35m 52.2s

+33° 40' 55"

12,7

13,7

1.0

13.3

1.4'

1.4'

 

S0

NGC628

Galassia

1h 36m 41.7s

+15° 47' 0"

9,4

10,0

0.6

14.2

10.5'

9.5'

25°

Sc

NGC629

Stella (o stella multipla)

1h 39m 2.1s

+72° 52' 6"

    

4.0'

  

*Grp

NGC630

Galassia

1h 35m 36.6s

-39° 21' 28"

11,9

12,9

1.0

12.8

1.6'

1.4'

60°

E-S0

NGC631

Galassia

1h 36m 47.0s

+5° 50' 9"

13,3

14,3

1.0

13.1

1.0'

0.8'

123°

E2

NGC632

Galassia

1h 37m 17.5s

+5° 52' 38"

12,4

13,4

1.0

12.0

1.0'

0.8'

170°

S0

NGC633

Galassia

1h 36m 23.3s

-37° 19' 15"

12,8

13,6

0.8

13.5

1.4'

1.2'

148°

SBb

NGC634

Galassia

1h 38m 18.6s

+35° 21' 53"

13,0

13,9

0.9

13.1

2.1'

0.6'

167°

Sa

NGC635

Galassia

1h 38m 17.9s

-22° 55' 44"

14,6

15,4

0.8

12.9

0.5'

0.5'

 

Sb

NGC636

Galassia

1h 39m 6.5s

-7° 30' 44"

11,5

12,4

0.9

13.4

2.8'

2.0'

40°

E3

NGC637

Ammasso aperto

1h 43m 3.0s

+64° 2' 12"

8,2

   

3.0'

  

I3p

NGC638

Galassia

1h 39m 37.8s

+7° 14' 14"

13,8

14,5

0.7

12.7

0.8'

0.5'

20°

Sb

NGC639

Galassia

1h 38m 59.1s

-29° 55' 30"

14,1

14,7

0.6

12.3

1.0'

0.2'

31°

Sa

NGC640

Galassia

1h 39m 24.9s

-9° 24' 4"

14,4

15,3

0.9

12.8

0.7'

0.5'

145°

Sa

NGC641

Galassia

1h 38m 39.0s

-42° 31' 39"

12,1

13,1

1.0

12.7

1.4'

1.3'

E-S0

NGC642

Galassia

1h 39m 6.2s

-29° 54' 55"

12,3

13,0

0.7

13.0

2.0'

1.1'

31°

SBc

NGC643B

Galassia

1h 39m 13.4s

-75° 0' 41"

13,5

14,5

1.0

12.5

1.5'

0.3'

113°

SB0

NGC643C

Galassia

1h 41m 48.9s

-75° 16' 3"

15,0

15,7

0.7

13.4

1.3'

0.2'

150°

Sc

NGC643

Ammasso aperto

1h 35m 0.7s

-75° 33' 24"

    

1.5'

  

OCL

NGC643A

Ammasso aperto

1h 30m 37.4s

-76° 3' 18"

 

12,0

  

2.0'

2.0'

 

OCL

NGC644

Galassia

1h 38m 52.8s

-42° 35' 8"

14,0

14,7

0.7

13.6

1.3'

0.6'

155°

SBc

NGC645

Galassia

1h 40m 8.8s

+5° 43' 34"

12,6

13,4

0.8

13.7

2.6'

1.2'

125°

SBb

NGC646-1

Galassia

1h 37m 21.1s

-64° 53' 43"

13,5

14,2

0.7

14.5

2.0'

1.5'

78°

SBc

NGC646-2

Galassia

1h 37m 30.0s

-64° 53' 45"

15,0

16,0

1.0

13.1

0.4'

0.4'

 

E-S0

NGC647

Galassia

1h 39m 56.1s

-9° 14' 31"

13,4

14,4

1.0

13.8

1.5'

1.1'

S0

NGC648

Galassia

1h 38m 39.8s

-17° 49' 52"

14,4

15,4

1.0

13.1

0.7'

0.4'

114°

E-S0

NGC649

Galassia

1h 40m 7.5s

-9° 16' 18"

14,3

15,2

0.9

12.7

0.9'

0.3'

20°

Sa

NGC650

Nebulosa planetaria

1h 42m 18.1s

+51° 34' 17"

10,1

12,2

  

3.12'

  

PN

NGC651

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 42m 22.0s

+51° 34' 50"

10,1

12,2

  

1.08'

  

PN

NGC652

Galassia

1h 40m 43.2s

+7° 59' 0"

13,7

14,6

0.9

12.9

1.0'

0.6'

55°

S?

NGC653

Galassia

1h 42m 25.6s

+35° 38' 19"

13,5

14,3

0.8

12.0

1.5'

0.2'

39°

Sab

NGC654

Ammasso aperto

1h 43m 59.4s

+61° 52' 58"

6,5

   

6.0'

  

II3m

NGC655

Galassia

1h 41m 55.1s

-13° 4' 57"

14,0

15,0

1.0

14.1

1.4'

0.9'

78°

S0

NGC656

Galassia

1h 42m 27.3s

+26° 8' 36"

12,4

13,4

1.0

13.0

1.5'

1.3'

35°

SB0

NGC657

Ammasso aperto

1h 43m 29.8s

+55° 52' 30"

    

7.0'

  

OCL

NGC658

Galassia

1h 42m 9.8s

+12° 36' 5"

12,5

13,1

0.6

14.0

3.0'

1.6'

23°

Sb

NGC659

Ammasso aperto

1h 44m 24.0s

+60° 40' 12"

7,9

   

6.0'

  

III1p

NGC660

Galassia

1h 43m 1.8s

+13° 38' 37"

11,2

12,0

0.8

14.5

8.3'

3.2'

170°

SBa/PRG

NGC661

Galassia

1h 44m 14.6s

+28° 42' 24"

12,2

13,2

1.0

13.2

1.6'

1.3'

60°

E2

NGC662

Galassia

1h 44m 35.5s

+37° 41' 47"

13,0

13,7

0.7

11.8

0.8'

0.5'

20°

Sc

NGC663

Ammasso aperto

1h 46m 17.0s

+61° 13' 6"

7,1

   

15.0'

  

III2m

NGC664

Galassia

1h 43m 45.9s

+4° 13' 21"

12,8

13,6

0.8

12.6

1.1'

0.9'

65°

Sb

NGC665

Galassia

1h 44m 56.0s

+10° 25' 23"

12,2

13,2

1.0

13.5

2.4'

1.6'

125°

S0

NGC666

Galassia

1h 46m 6.0s

+34° 22' 29"

13,4

14,3

0.9

12.2

0.7'

0.5'

80°

S?

NGC667

Galassia

1h 44m 56.6s

-22° 55' 9"

14,3

15,3

1.0

12.8

0.6'

0.5'

86°

S0

NGC668

Galassia

1h 46m 22.6s

+36° 27' 36"

13,1

13,7

0.6

13.8

1.8'

1.2'

30°

Sb

NGC669

Galassia

1h 47m 16.0s

+35° 33' 47"

12,3

13,4

1.1

12.9

3.1'

0.6'

36°

Sab

NGC670

Galassia

1h 47m 24.9s

+27° 53' 10"

12,7

13,6

0.9

13.3

2.1'

0.9'

172°

S0

NGC671

Galassia

1h 46m 59.1s

+13° 7' 31"

13,3

14,2

0.9

12.8

1.5'

0.5'

55°

S?

NGC672

Galassia

1h 47m 54.0s

+27° 25' 58"

10,9

11,5

0.6

13.9

6.0'

2.4'

65°

SBc

NGC673

Galassia

1h 48m 22.4s

+11° 31' 17"

12,6

13,2

0.6

13.8

2.1'

1.7'

Sc

NGC674

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 51m 17.5s

+22° 21' 27"

12,0

12,8

0.8

13.9

4.0'

1.3'

105°

SBbc

NGC675

Galassia

1h 49m 8.5s

+13° 3' 35"

14,4

15,3

0.9

13.3

1.0'

0.4'

99°

S?

NGC676

Galassia

1h 48m 57.2s

+5° 54' 22"

11,9

12,8

0.9

13.3

4.0'

1.0'

172°

S0-a

NGC677

Galassia

1h 49m 14.0s

+13° 3' 21"

12,2

13,2

1.0

13.7

2.0'

2.0'

 

E0

NGC678

Galassia

1h 49m 24.8s

+21° 59' 49"

12,2

13,3

1.1

13.4

4.5'

0.8'

78°

SBb

NGC679

Galassia

1h 49m 43.7s

+35° 47' 10"

12,3

13,3

1.0

13.8

1.9'

1.9'

 

E-S0

NGC680

Galassia

1h 49m 47.3s

+21° 58' 16"

11,9

12,9

1.0

13.1

1.8'

1.6'

156°

E1

NGC681

Galassia

1h 49m 10.8s

-10° 25' 38"

12,0

12,8

0.8

13.4

2.7'

1.8'

60°

SBab

NGC682

Galassia

1h 49m 4.4s

-14° 58' 28"

13,4

14,4

1.0

13.9

1.4'

1.1'

95°

E-S0

NGC683

Galassia

1h 49m 46.6s

+11° 42' 7"

13,6

14,5

0.9

13.4

1.0'

1.0'

 

S?

NGC684

Galassia

1h 50m 14.1s

+27° 38' 46"

12,4

13,3

0.9

12.8

3.2'

0.6'

87°

Sb

NGC685

Galassia

1h 47m 42.8s

-52° 45' 43"

11,0

11,5

0.5

13.6

3.6'

3.1'

74°

SBc

NGC686

Galassia

1h 48m 56.0s

-23° 47' 53"

12,2

13,2

1.0

13.1

1.7'

1.4'

14°

E-S0

NGC687

Galassia

1h 50m 33.2s

+36° 22' 15"

12,3

13,3

1.0

12.9

1.4'

1.4'

 

S0

NGC688

Galassia

1h 50m 44.1s

+35° 17' 5"

12,7

13,4

0.7

13.9

2.4'

1.5'

145°

SBb

NGC689

Galassia

1h 49m 51.5s

-27° 27' 59"

13,5

14,3

0.8

12.8

1.0'

0.6'

68°

Sab

NGC690

Galassia

1h 47m 48.0s

-16° 43' 17"

14,2

14,8

0.6

14.1

1.2'

0.8'

145°

SBc

NGC691

Galassia

1h 50m 41.7s

+21° 45' 37"

11,4

12,2

0.8

13.7

3.4'

2.5'

95°

Sbc

NGC692

Galassia

1h 48m 42.2s

-48° 38' 53"

12,3

13,1

0.8

13.6

2.1'

1.8'

34°

SBbc

NGC693

Galassia

1h 50m 30.9s

+6° 8' 41"

12,4

13,2

0.8

13.2

2.2'

1.1'

106°

S0-a

NGC694

Galassia

1h 50m 58.4s

+21° 59' 49"

13,7

14,3

0.6

16.1

0.6'

0.4'

160°

S0

NGC695

Galassia

1h 51m 14.2s

+22° 34' 58"

12,8

13,8

1.0

12.1

0.8'

0.7'

40°

S0

NGC696

Galassia

1h 49m 31.2s

-34° 54' 18"

13,2

14,1

0.9

13.0

1.7'

0.6'

25°

SB0-a

NGC697

Galassia

1h 51m 17.5s

+22° 21' 27"

12,0

12,8

0.8

13.9

4.0'

1.3'

105°

SBbc

NGC698

Galassia

1h 49m 43.6s

-34° 49' 53"

14,0

14,8

0.8

13.5

0.9'

0.8'

164°

SBab

NGC699

Galassia

1h 50m 43.6s

-12° 2' 8"

14,1

14,9

0.8

13.2

1.6'

0.3'

135°

Sbc

NGC700

Galassia

1h 52m 16.8s

+36° 2' 12"

14,6

15,6

1.0

13.9

0.8'

0.7'

 

S0

NGC701

Galassia

1h 51m 3.8s

-9° 42' 12"

12,2

12,8

0.6

13.2

2.6'

1.4'

40°

SBc

NGC702

Galassia

1h 51m 19.2s

-4° 3' 20"

13,1

13,9

0.8

13.6

1.2'

0.8'

140°

SBbc/P

NGC703

Galassia

1h 52m 39.6s

+36° 10' 20"

13,3

14,3

1.0

13.2

0.9'

0.7'

50°

E-S0

NGC704-1

Galassia

1h 52m 37.7s

+36° 7' 37"

12,8

13,7

0.9

11.4

0.6'

0.4'

90°

S?

NGC704-2

Galassia

1h 52m 38.0s

+36° 7' 28"

14,6

15,6

1.0

12.5

0.4'

0.4'

 

C

NGC705

Galassia

1h 52m 41.6s

+36° 8' 40"

13,6

14,5

0.9

12.5

1.2'

0.3'

114°

S0-a

NGC706

Galassia

1h 51m 50.7s

+6° 17' 46"

12,5

13,2

0.7

13.4

1.9'

1.5'

147°

Sc

NGC707-1

Galassia

1h 51m 27.0s

-8° 30' 22"

13,6

14,6

1.0

13.8

1.3'

0.9'

95°

E-S0

NGC707-2

Galassia

1h 51m 27.6s

-8° 30' 25"

14,0

15,0

1.0

11.2

0.3'

0.3'

 

C

NGC708

Galassia

1h 52m 46.4s

+36° 9' 8"

12,7

13,7

1.0

14.8

3.0'

2.5'

35°

E2

NGC709

Galassia

1h 52m 50.6s

+36° 13' 23"

14,3

15,2

0.9

13.4

1.0'

0.5'

135°

S0

NGC710

Galassia

1h 52m 54.0s

+36° 3' 12"

13,7

14,3

0.6

14.0

1.3'

1.2'

45°

Sc

NGC711

Galassia

1h 52m 27.7s

+17° 30' 47"

13,1

14,1

1.0

13.3

1.6'

0.7'

15°

S0

NGC712

Galassia

1h 53m 8.4s

+36° 49' 11"

12,8

13,8

1.0

12.1

1.0'

0.6'

85°

S0

NGC713

Galassia

1h 55m 21.6s

-9° 5' 0"

14,4

15,2

0.8

12.9

1.0'

0.3'

95°

Sb

NGC714

Galassia

1h 53m 29.6s

+36° 13' 17"

13,1

14,1

1.0

12.4

1.5'

0.4'

112°

S0-a

NGC715

Galassia

1h 53m 12.4s

-12° 52' 24"

14,0

14,8

0.8

12.6

0.8'

0.4'

175°

Sb

NGC716

Galassia

1h 52m 59.5s

+12° 42' 30"

12,9

13,8

0.9

13.0

1.8'

0.8'

57°

SBa

NGC717

Galassia

1h 53m 55.0s

+36° 13' 47"

13,9

14,9

1.0

12.5

1.3'

0.2'

117°

S0-a

NGC718

Galassia

1h 53m 13.0s

+4° 11' 44"

11,7

12,6

0.9

13.3

2.3'

2.2'

45°

SBa

NGC719

Galassia

1h 53m 38.8s

+19° 50' 27"

13,2

14,2

1.0

13.6

1.4'

1.1'

150°

S0

NGC720

Galassia

1h 53m 0.4s

-13° 44' 19"

10,2

11,2

1.0

12.8

4.7'

2.4'

140°

E5

NGC721

Galassia

1h 54m 45.4s

+39° 22' 59"

13,5

14,2

0.7

13.9

1.7'

1.0'

135°

SBbc

NGC722

Galassia

1h 54m 46.9s

+20° 41' 54"

13,4

14,2

0.8

13.1

1.7'

0.5'

138°

Sbc

NGC723

Galassia

1h 53m 45.6s

-23° 45' 26"

12,5

13,3

0.8

13.1

1.5'

1.3'

166°

Sbc

NGC724

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 53m 45.6s

-23° 45' 26"

12,5

13,3

0.8

13.1

1.5'

1.3'

166°

Sbc

NGC725

Galassia

1h 52m 35.3s

-16° 31' 3"

14,3

15,0

0.7

13.2

0.8'

0.5'

78°

Sc

NGC726

Galassia

1h 55m 31.9s

-10° 47' 58"

14,3

14,9

0.6

13.8

1.2'

0.6'

100°

Sd

NGC727

Galassia

1h 53m 49.3s

-35° 51' 21"

13,9

14,7

0.8

13.2

1.1'

0.6'

76°

SBab

NGC728

Stella (o stella multipla)

1h 55m 1.5s

+4° 13' 22"

       

*3

NGC729

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 53m 49.3s

-35° 51' 21"

13,9

14,7

0.8

13.2

1.1'

0.6'

76°

SBab

NGC730

Stella (o stella multipla)

1h 55m 18.0s

+5° 38' 9"

 

14,4

     

*

NGC731

Galassia

1h 54m 55.9s

-9° 0' 41"

12,1

13,0

0.9

13.2

1.7'

1.7'

 

E0

NGC732

Galassia

1h 56m 27.7s

+36° 48' 8"

13,5

14,5

1.0

13.7

1.4'

1.0'

28°

S0

NGC733

Stella (o stella multipla)

1h 56m 33.8s

+33° 3' 21"

 

15,3

     

*

NGC734

Galassia

1h 54m 57.2s

-17° 4' 47"

15,9

16,8

0.9

14.4

0.7'

0.4'

24°

SB0-a

NGC735

Galassia

1h 56m 38.2s

+34° 10' 39"

13,3

14,1

0.8

13.6

1.8'

0.8'

138°

Sb

NGC736

Galassia

1h 56m 41.0s

+33° 2' 40"

12,1

13,2

1.1

13.0

1.5'

1.5'

 

E0

NGC737

Stella (o stella multipla)

1h 56m 40.8s

+33° 2' 59"

       

*3

NGC738

Galassia

1h 56m 45.6s

+33° 3' 32"

14,9

15,9

1.0

12.7

0.4'

0.2'

155°

S0

NGC739

Galassia

1h 56m 54.6s

+33° 16' 2"

13,9

14,8

0.9

13.1

0.9'

0.6'

127°

S0-a

NGC740

Galassia

1h 56m 55.0s

+33° 0' 56"

14,0

14,8

0.8

13.3

1.4'

0.3'

137°

SBb

NGC741

Galassia

1h 56m 20.9s

+5° 37' 43"

11,1

12,2

1.1

13.4

3.0'

2.9'

90°

E0

NGC742

Galassia

1h 56m 24.1s

+5° 37' 33"

14,3

15,3

1.0

11.8

0.3'

0.3'

 

E-S0

NGC743

Ammasso aperto

1h 58m 37.0s

+60° 10' 0"

    

7.0'

  

II1p

NGC744

Ammasso aperto

1h 58m 33.0s

+55° 28' 24"

7,9

   

5.0'

  

IV2p

NGC745-1

Galassia

1h 54m 7.8s

-56° 41' 37"

12,5

13,3

0.8

12.4

1.3'

0.8'

50°

S0-a

NGC745-2

Galassia

1h 54m 11.4s

-56° 41' 7"

14,0

15,0

1.0

12.4

0.7'

0.3'

93°

E-S0

NGC745-3

Galassia

1h 54m 7.7s

-56° 41' 15"

15,0

16,0

1.0

11.4

0.2'

0.2'

 

C

NGC746

Galassia

1h 57m 51.0s

+44° 55' 6"

12,9

13,5

0.6

13.3

1.7'

1.0'

90°

Im

NGC747

Galassia

1h 57m 30.4s

-9° 27' 46"

13,7

14,5

0.8

12.8

1.0'

0.5'

175°

Sb

NGC748

Galassia

1h 56m 21.8s

-4° 28' 2"

12,6

13,4

0.8

13.5

2.3'

1.1'

138°

Sb

NGC749

Galassia

1h 55m 40.9s

-29° 55' 20"

12,2

13,1

0.9

13.1

1.9'

1.4'

111°

SB0-a

NGC750

Galassia

1h 57m 32.6s

+33° 12' 35"

11,9

12,9

1.0

12.7

1.6'

1.3'

162°

E2

NGC751

Galassia

1h 57m 33.1s

+33° 12' 9"

12,5

13,5

1.0

13.0

1.2'

1.2'

 

E0

NGC752

Ammasso aperto

1h 57m 35.0s

+37° 50' 0"

5,7

   

75.0'

  

III1m

NGC753

Galassia

1h 57m 42.4s

+35° 54' 57"

12,3

13,0

0.7

13.9

3.0'

1.9'

125°

SBbc

NGC754

Galassia

1h 54m 20.8s

-56° 45' 40"

14,2

15,2

1.0

13.0

0.6'

0.5'

93°

E2

NGC755

Galassia

1h 56m 22.6s

-9° 3' 45"

12,6

13,1

0.5

13.9

3.3'

1.1'

45°

SBb

NGC756

Galassia

1h 54m 29.0s

-16° 42' 27"

14,5

15,5

1.0

13.4

0.8'

0.5'

32°

S0

NGC757

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 54m 55.9s

-9° 0' 41"

12,1

13,0

0.9

13.2

1.7'

1.7'

 

E0

NGC758

Galassia

1h 55m 42.1s

-3° 3' 58"

14,4

15,4

1.0

13.8

0.9'

0.7'

85°

S0

NGC759

Galassia

1h 57m 50.3s

+36° 20' 35"

12,7

13,8

1.1

13.5

1.4'

1.4'

 

E0

NGC760

Stella (o stella multipla)

1h 57m 47.3s

+33° 21' 19"

       

*2

NGC761

Galassia

1h 57m 49.6s

+33° 22' 35"

13,5

14,4

0.9

13.0

1.4'

0.5'

143°

SBa

NGC762

Galassia

1h 56m 57.9s

-5° 24' 8"

13,0

13,9

0.9

13.4

1.4'

1.2'

25°

SBa

NGC763

Oggetto classificato anche come NGC or IC

1h 56m 22.6s

-9° 3' 45"

12,6

13,1

0.5

13.9

3.3'

1.1'

45°

SBb

NGC764

Stella (o stella multipla)

1h 57m 3.3s

-16° 3' 41"

       

*2

NGC765

Galassia

1h 58m 48.1s

+24° 53' 32"

12,8

13,6

0.8

14.9

2.8'

2.8'

 

SBbc

NGC766

Galassia

1h 58m 42.0s

+8° 20' 50"

12,7

13,7

1.0

14.2

2.0'

2.0'

 

E0

NGC767

Galassia

1h 58m 50.8s

-9° 35' 14"

14,5

15,3

0.8

13.5

1.1'

0.4'

165°

Sb

NGC768

Galassia

1h 58m 40.8s

+0° 31' 44"

13,2

14,0

0.8

13.1

1.7'

0.8'

30°

Sbc

NGC769

Galassia

1h 59m 35.8s

+30° 54' 35"

12,9

13,6

0.7

11.8

0.8'

0.5'

73°

Sc

NGC770

Galassia

1h 59m 13.5s

+18° 57' 18"

12,8

13,8

1.0

12.3

1.1'

0.8'

15°

E1

NGC771

Stella (o stella multipla)

2h 3m 26.0s

+72° 25' 19"

 

4,0

     

*

NGC772

Galassia

1h 59m 19.5s

+19° 0' 27"

10,3

11,1

0.8

13.9

7.2'

4.3'

130°

Sb

NGC773

Galassia

1h 58m 51.9s

-11° 30' 55"

13,1

14,0

0.9

13.1

1.4'

0.8'

179°

Sa

NGC774

Galassia

1h 59m 34.7s

+14° 0' 30"

13,0

14,0

1.0

13.5

1.5'

1.2'

165°

S0

NGC775

Galassia

1h 58m 32.5s

-26° 17' 38"

12,6

13,3

0.7

13.2

1.7'

1.2'

167°

SBc

NGC776

Galassia

1h 59m 54.6s

+23° 38' 39"

12,4

13,2

0.8

13.4

1.7'

1.7'

 

SBb

NGC777

Galassia

2h 0m 14.8s

+31° 25' 47"

11,5

12,5

1.0

13.2

2.5'

2.0'

155°

E1

NGC778

Galassia

2h 0m 19.4s

+31° 18' 47"

13,2

14,2

1.0

12.4

1.1'

0.5'

150°

S0

NGC779

Galassia

1h 59m 42.6s

-5° 57' 51"

11,2

12,0

0.8

12.7

4.1'

1.2'

160°

SBb

NGC780

Galassia

2h 0m 35.1s

+28° 13' 33"

13,8

14,6

0.8

14.0

1.3'

0.9'

176°

Sab

NGC781

Galassia

2h 0m 8.8s

+12° 39' 20"

13,1

13,9

0.8

12.4

1.5'

0.4'

13°

Sb

NGC782

Galassia

1h 57m 40.1s

-57° 47' 27"

11,9

12,5

0.6

13.4

2.4'

2.1'

23°

SBb

NGC783

Galassia

2h 1m 6.6s

+31° 52' 55"

12,2

12,9

0.7

12.9

1.6'

1.4'

35°

Sc

NGC784

Galassia

2h 1m 17.1s

+28° 50' 17"

11,7

12,2

0.5

14.1

6.6'

1.6'

SBd

NGC785

Galassia

2h 1m 40.0s

+31° 49' 36"

13,0

14,0

1.0

13.3

1.5'

1.1'

83°

E-S0

NGC786

Galassia

2h 1m 24.6s

+15° 38' 46"

13,4

14,3

0.9

12.3

0.7'

0.6'

138°

S?

NGC787

Galassia

2h 0m 48.6s

-9° 0' 9"

12,9

13,7

0.8

14.4

2.5'

1.9'

90°

Sb

NGC788

Galassia

2h 1m 6.4s

-6° 48' 56"

12,1

13,0

0.9

13.0

1.6'

1.4'

111°

S0-a

NGC789

Galassia

2h 2m 26.0s

+32° 4' 20"

13,5

14,1

0.6

13.3

1.2'

0.8'

Sd

NGC790

Galassia

2h 1m 21.6s

-5° 22' 14"

13,0

14,0

1.0

13.5

1.3'

1.3'

 

S0

NGC791

Galassia

2h 1m 44.2s

+8° 29' 59"

13,3

14,3

1.0

14.4

1.6'

1.6'

 

E0

NGC792

Galassia

2h 2m 15.3s

+15° 42' 44"

13,1

14,1

1.0

13.6

1.7'

1.1'

130°

S0

NGC793

Stella (o stella multipla)

2h 2m 54.5s

+31° 58' 53"

       

*2

NGC794

Galassia

2h 2m 29.4s

+18° 22' 22"

12,7

13,8

1.1

13.0

1.3'

1.1'

45°

E-S0

NGC795

Galassia

1h 59m 49.3s

-55° 49' 28"

13,2

14,2

1.0

13.1

1.2'

0.7'

141°

E-S0

NGC796

Ammasso aperto

1h 56m 43.8s

-74° 13' 12"

    

0.8'

  

OCL

NGC797

Galassia

2h 3m 27.9s

+38° 7' 3"

12,7

13,6

0.9

13.3

1.6'

1.3'

65°

SBa

NGC798

Galassia

2h 3m 19.6s

+32° 4' 39"

13,5

14,5

1.0

12.9

1.2'

0.5'

137°

E6

NGC799

Galassia

2h 2m 12.2s

-0° 6' 1"

13,4

14,3

0.9

14.6

2.0'

1.7'

100°

SBa

NGC800

Galassia

2h 2m 11.8s

-0° 7' 51"

13,1

13,8

0.7

12.8

1.0'

0.9'

10°

Sc

NGC801

Galassia

2h 3m 44.9s

+38° 15' 34"

13,1

14,0

0.9

13.8

3.1'

0.7'

150°

Sc

NGC802

Galassia

1h 59m 6.1s

-67° 52' 13"

13,2

13,7

0.5

12.7

0.9'

0.6'

152°

SB0-a

NGC803

Galassia

2h 3m 44.8s

+16° 1' 52"

12,6

13,2

0.6

13.8

3.0'

1.3'

Sc

NGC804

Galassia

2h 4m 2.2s

+30° 49' 57"

13,7

14,7

1.0

12.6

1.4'

0.3'

S0

NGC805

Galassia

2h 4m 29.5s

+28° 48' 46"

13,5

14,5

1.0

13.1

1.1'

0.7'

115°

SB0

NGC806-2

Galassia

2h 3m 32.4s

-9° 55' 46"

14,7

15,5

0.8

11.8

0.4'

0.2'

60°

S

NGC806-1

Galassia

2h 3m 31.2s

-9° 55' 58"

13,9

14,6

0.7

13.0

1.2'

0.4'

60°

Sc

NGC807

Galassia

2h 4m 55.5s

+28° 59' 16"

12,5

13,5

1.0

13.5

1.8'

1.3'

145°

E3

NGC808

Galassia

2h 3m 56.5s

-23° 18' 44"

13,5

14,1

0.6

13.0

1.2'

0.6'

SBbc

NGC809

Galassia

2h 4m 18.9s

-8° 44' 6"

13,8

14,8

1.0

13.8

1.2'

0.9'

179°

S0

NGC810-1

Galassia

2h 5m 28.6s

+13° 15' 4"

13,9

14,9

1.0

14.8

1.7'

1.3'

25°

E2

NGC810-2

Galassia

2h 5m 29.4s

+13° 15' 4"

15,5

16,5

1.0

11.3

0.2'

0.1'

95°

E+*?

NGC811

Galassia

2h 4m 30.0s

-9° 6' 21"

14,3

15,3

1.0

13.0

0.6'

0.5'

42°

S

NGC812

Galassia

2h 6m 51.7s

+44° 34' 21"

11,3

12,1

0.8

11.8

2.2'

0.8'

160°

Sbc

NGC813

Galassia

2h 1m 36.1s

-68° 26' 21"

12,8

13,7

0.9

12.9

1.3'

0.9'

99°

SB0-a

NGC814

Galassia

2h 10m 37.6s

-15° 46' 24"

13,8

14,8

1.0

13.5

1.4'

0.6'

S0

NGC815

Galassia

2h 10m 39.4s

-15° 48' 46"

15,5

16,5

1.0

12.6

0.4'

0.2'

135°

C+C

NGC816

Galassia

2h 8m 8.8s

+29° 15' 23"

14,3

15,3

1.0

12.2

0.4'

0.4'

 

C

NGC817

Galassia

2h 7m 33.6s

+17° 12' 7"

13,3

14,2

0.9

11.5

0.7'

0.3'

27°

S?

NGC818

Galassia

2h 8m 44.4s

+38° 46' 38"

12,5

13,2

0.7

13.8

2.9'

1.2'

113°

SBbc

NGC819

Galassia

2h 8m 34.5s

+29° 14' 5"

13,5

14,4

0.9

12.2

0.6'

0.4'

10°

S?

NGC820

Galassia

2h 8m 24.9s

+14° 20' 59"

12,8

13,6

0.8

12.7

1.4'

0.8'

72°

Sb

NGC821

Galassia

2h 8m 21.0s

+10° 59' 39"

10,7

11,7

1.0

12.2

2.4'

1.7'

25°

E6

NGC822

Galassia

2h 6m 39.2s

-41° 9' 25"

13,2

14,1

0.9

12.8

1.1'

0.6'

77°

E5

NGC823

Galassia

2h 7m 20.0s

-25° 26' 30"

12,8

13,8

1.0

13.7

1.7'

1.3'

102°

E-S0

NGC824

Galassia

2h 6m 53.2s

-36° 27' 12"

13,1

13,9

0.8

13.5

1.4'

1.2'

26°

SBbc

NGC825

Galassia

2h 8m 32.4s

+6° 19' 24"

13,2

14,1

0.9

13.0

2.0'

0.5'

53°

Sa

NGC826-1

Galassia

2h 9m 25.1s

+30° 44' 22"

13,9

14,7

0.8

13.1

0.8'

0.7'

60°

S

NGC826-2

Galassia

2h 9m 24.8s

+30° 44' 37"

15,2

16,0

0.8

11.2

0.3'

0.1'

140°

S

NGC827

Galassia

2h 8m 56.3s

+7° 58' 18"

12,8

13,6

0.8

12.8

2.0'

0.6'

85°

Sbc

NGC828

Galassia

2h 10m 9.5s

+39° 11' 28"

12,3

13,2

0.9

14.1

2.5'

1.6'

141°

Sa/P

NGC829

Galassia

2h 8m 42.2s

-7° 47' 25"

13,5

14,2

0.7

13.3

1.1'

0.6'

60°

Sc

NGC830

Galassia

2h 8m 58.7s

-7° 46' 3"

13,3

14,3

1.0

13.6

1.4'

0.9'

72°

E-S0

NGC831

Galassia

2h 9m 34.5s

+6° 5' 48"

14,5

15,4

0.9

12.8

0.4'

0.3'

102°

S?

NGC832

Stella (o stella multipla)

2h 11m 0.7s

+35° 32' 30"

       

*2

NGC833

Galassia

2h 9m 20.8s

-10° 7' 58"

12,7

13,7

1.0

11.6

1.5'

0.7'

85°

Sa/P

NGC834

Galassia

2h 11m 1.2s

+37° 39' 58"

13,1

13,8

0.7

12.3

1.1'

0.5'

20°

Sbc

NGC835

Galassia

2h 9m 24.6s

-10° 8' 7"

12,1

12,9

0.8

12.2

1.3'

1.1'

15°

SBab/P

NGC836

Galassia

2h 10m 24.8s

-22° 3' 18"

13,4

14,3

0.9

13.0

1.2'

0.9'

110°

S0-a

NGC837

Galassia

2h 10m 16.1s

-22° 25' 53"

14,0

14,8

0.8

12.7

0.9'

0.4'

12°

Sb

NGC838

Galassia

2h 9m 38.4s

-10° 8' 45"

13,0

13,6

0.6

12.8

1.2'

0.9'

85°

S0

NGC839

Galassia

2h 9m 42.9s

-10° 11' 0"

13,1

13,9

0.8

13.0

1.4'

0.7'

84°

S0

NGC840

Galassia

2h 10m 16.1s

+7° 50' 45"

13,4

14,3

0.9

13.9

1.8'

1.0'

73°

SBb

NGC841

Galassia

2h 11m 17.4s

+37° 29' 51"

12,6

13,4

0.8

13.1

1.8'

1.0'

135°

SBab

NGC842

Galassia

2h 9m 50.7s

-7° 45' 45"

12,7

13,6

0.9

12.6

1.6'

0.8'

150°

S0

NGC843

Stella (o stella multipla)

2h 11m 8.2s

+32° 5' 54"

       

*3

NGC844

Galassia

2h 10m 14.3s

+6° 3' 0"

14,1

15,1

1.0

12.0

0.4'

0.4'

 

C

NGC845

Galassia

2h 12m 19.7s

+37° 28' 39"

13,5

14,3

0.8

12.9

1.7'

0.4'

149°

Sb

NGC846

Galassia

2h 12m 12.1s

+44° 34' 5"

12,1

12,9

0.8

13.2

1.9'

1.7'

140°

SBab

NGC847

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 12m 12.1s

+44° 34' 5"

12,1

12,9

0.8

13.2

1.9'

1.7'

140°

SBab

NGC848

Galassia

2h 10m 17.4s

-10° 19' 14"

13,0

13,6

0.6

13.3

1.5'

1.0'

135°

SBab

NGC849

Galassia

2h 10m 11.2s

-22° 19' 23"

14,3

15,3

1.0

12.7

0.5'

0.3'

117°

S0

NGC850

Galassia

2h 11m 13.5s

-1° 29' 6"

12,9

13,8

0.9

12.9

1.2'

1.1'

85°

S0-a

NGC851

Galassia

2h 11m 12.2s

+3° 46' 47"

13,5

14,4

0.9

13.0

1.0'

0.6'

135°

S0-a

NGC852

Galassia

2h 8m 55.2s

-56° 44' 12"

13,4

14,2

0.8

13.6

1.3'

1.1'

74°

SBbc

NGC853

Galassia

2h 11m 41.0s

-9° 18' 19"

12,8

13,4

0.6

13.4

1.6'

1.4'

69°

Sm

NGC854

Galassia

2h 11m 30.6s

-35° 50' 8"

12,9

13,6

0.7

12.8

1.8'

0.6'

SBc

NGC855

Galassia

2h 14m 3.7s

+27° 52' 40"

12,6

13,3

0.7

13.6

2.6'

1.0'

63°

E6

NGC856

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 13m 38.4s

-0° 43' 0"

13,2

14,1

0.9

13.3

1.3'

0.9'

20°

Sa

NGC857

Galassia

2h 12m 37.0s

-31° 56' 40"

12,7

13,7

1.0

13.2

1.5'

1.3'

92°

S0

NGC858-2

Galassia

2h 12m 33.7s

-22° 28' 10"

15,7

16,5

0.8

11.7

0.3'

0.1'

160°

S

NGC858-1

Galassia

2h 12m 30.2s

-22° 28' 17"

13,7

14,3

0.6

13.9

1.3'

1.1'

 

SBc

NGC859

Galassia

2h 13m 38.4s

-0° 43' 0"

13,2

14,1

0.9

13.3

1.3'

0.9'

20°

Sa

NGC860

Galassia

2h 15m 0.1s

+30° 46' 46"

14,3

15,3

1.0

13.2

0.5'

0.3'

138°

E4

NGC861

Galassia

2h 15m 51.1s

+35° 54' 50"

13,8

14,6

0.8

13.4

1.5'

0.5'

38°

Sb

NGC862

Galassia

2h 13m 2.8s

-42° 2' 1"

11,8

12,8

1.0

12.4

0.8'

0.8'

 

E0

NGC863

Galassia

2h 14m 33.5s

-0° 45' 58"

12,9

13,8

0.9

12.9

1.1'

1.0'

69°

Sa

NGC864

Galassia

2h 15m 27.5s

+6° 0' 7"

10,9

11,4

0.5

13.7

4.7'

3.5'

20°

SBc

NGC865

Galassia

2h 16m 15.1s

+28° 36' 3"

13,2

14,1

0.9

12.5

1.5'

0.4'

165°

S?

NGC866

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 14m 33.5s

-0° 45' 58"

12,9

13,8

0.9

12.9

1.1'

1.0'

69°

Sa

NGC867

Galassia

2h 17m 4.8s

+1° 14' 41"

12,9

13,8

0.9

13.0

1.2'

1.1'

105°

S0-a

NGC868

Galassia

2h 15m 58.5s

-0° 42' 46"

13,9

14,9

1.0

14.1

1.3'

1.0'

95°

E-S0

NGC869

Ammasso aperto

2h 19m 4.0s

+57° 8' 6"

5,3

   

18.0'

  

I3r

NGC870

Galassia

2h 17m 9.1s

+14° 31' 22"

15,5

16,5

1.0

12.7

0.3'

0.3'

 

C

NGC871

Galassia

2h 17m 10.6s

+14° 32' 51"

13,6

14,2

0.6

12.8

1.1'

0.5'

SBc

NGC872

Galassia

2h 15m 25.2s

-17° 46' 55"

13,7

14,4

0.7

13.2

1.5'

0.5'

174°

Sc

NGC873

Galassia

2h 16m 32.3s

-11° 20' 55"

12,6

13,3

0.7

13.2

1.6'

1.3'

145°

Sc

NGC874

Galassia

2h 16m 2.1s

-23° 18' 21"

14,2

15,0

0.8

13.5

0.9'

0.5'

173°

Sab

NGC875

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 17m 4.8s

+1° 14' 41"

12,9

13,8

0.9

13.0

1.2'

1.1'

105°

S0-a

NGC876

Galassia

2h 17m 53.2s

+14° 31' 16"

14,7

15,4

0.7

14.4

2.0'

0.4'

20°

Sc

NGC877

Galassia

2h 17m 59.7s

+14° 32' 38"

11,9

12,6

0.7

13.4

2.4'

1.9'

140°

SBbc

NGC878

Galassia

2h 17m 54.2s

-23° 23' 4"

13,8

14,7

0.9

12.6

0.8'

0.5'

112°

Sa

NGC879

Galassia

2h 16m 51.3s

-8° 57' 49"

14,7

15,3

0.6

13.6

0.7'

0.6'

I

NGC880

Galassia

2h 18m 27.2s

-4° 12' 19"

14,6

15,5

0.9

12.1

0.4'

0.3'

14°

S/P

NGC881

Galassia

2h 18m 45.3s

-6° 38' 22"

12,4

13,2

0.8

13.6

2.3'

1.5'

135°

Sc

NGC882

Galassia

2h 19m 39.8s

+15° 48' 53"

13,6

14,6

1.0

13.1

1.2'

0.6'

82°

S0

NGC883

Galassia

2h 19m 5.2s

-6° 47' 26"

12,6

13,6

1.0

13.0

1.2'

1.1'

80°

E-S0

NGC884

Ammasso aperto

2h 22m 5.0s

+57° 7' 48"

6,1

   

18.0'

  

I3r

NGC885

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 14m 33.5s

-0° 45' 58"

12,9

13,8

0.9

12.9

1.1'

1.0'

69°

Sa

NGC886

Ammasso aperto

2h 23m 28.1s

+63° 46' 16"

    

14.0'

  

OCL

NGC887

Galassia

2h 19m 32.6s

-16° 4' 9"

12,7

13,4

0.7

13.8

2.0'

1.6'

SBc

NGC888

Galassia

2h 17m 27.1s

-59° 51' 38"

13,0

14,0

1.0

12.6

0.8'

0.8'

 

E1/P

NGC889

Galassia

2h 19m 6.8s

-41° 44' 57"

13,3

14,3

1.0

13.0

1.0'

0.9'

103°

E1

NGC890

Galassia

2h 22m 1.0s

+33° 15' 59"

11,2

12,2

1.0

12.7

2.5'

1.7'

54°

E/SB0

NGC891

Galassia

2h 22m 33.0s

+42° 20' 50"

9,9

10,8

0.9

13.6

11.7'

1.6'

22°

Sb

NGC892

Galassia

2h 20m 52.0s

-23° 6' 49"

14,7

15,5

0.8

13.2

0.6'

0.4'

Sab

NGC893

Galassia

2h 19m 58.1s

-41° 24' 10"

12,7

13,4

0.7

12.9

1.3'

1.1'

119°

Sc

NGC894

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

2h 21m 34.5s

-5° 30' 35"

       

GxyP

NGC895

Galassia

2h 21m 36.5s

-5° 31' 16"

11,7

12,3

0.6

14.0

3.6'

2.6'

126°

Sc

NGC896

Nebulosa galattica, Resti supernova

2h 25m 27.8s

+62° 1' 10"

    

10.0'

10.0'

 

EN

NGC897

Galassia

2h 21m 6.4s

-33° 43' 15"

11,8

12,8

1.0

12.8

2.1'

1.3'

17°

Sa

NGC898

Galassia

2h 23m 20.2s

+41° 57' 6"

12,9

13,7

0.8

12.7

1.8'

0.4'

170°

Sab

NGC899

Galassia

2h 21m 53.1s

-20° 49' 23"

12,5

13,1

0.6

13.3

1.8'

1.3'

116°

IBm

NGC900

Galassia

2h 23m 32.1s

+26° 30' 43"

13,7

14,7

1.0

13.3

1.1'

0.7'

30°

S0

NGC901

Galassia

2h 23m 34.0s

+26° 33' 24"

14,8

15,8

1.0

12.7

0.4'

0.4'

 

C

NGC902

Galassia

2h 22m 21.8s

-16° 40' 44"

14,0

14,8

0.8

12.5

0.6'

0.5'

15°

SBbc

NGC903

Galassia

2h 24m 0.8s

+27° 21' 25"

15,7

16,7

1.0

13.5

0.5'

0.3'

175°

S0

NGC904

Galassia

2h 24m 5.5s

+27° 20' 35"

13,6

14,6

1.0

13.6

1.2'

0.9'

130°

E3

NGC905

Galassia

2h 22m 43.5s

-8° 43' 7"

15,1

16,0

0.9

12.9

0.5'

0.3'

115°

S0-a

NGC906

Galassia

2h 25m 16.2s

+42° 5' 25"

12,9

13,8

0.9

13.9

1.8'

1.6'

143°

SBab

NGC907

Galassia

2h 23m 1.7s

-20° 42' 41"

12,6

13,2

0.6

12.6

1.8'

0.6'

87°

SBd

NGC908

Galassia

2h 23m 4.6s

-21° 14' 0"

10,2

10,8

0.6

13.0

6.1'

2.7'

75°

SBc

NGC909

Galassia

2h 25m 22.7s

+42° 2' 10"

13,7

14,7

1.0

13.5

0.9'

0.9'

 

E0

NGC910

Galassia

2h 25m 26.8s

+41° 49' 27"

12,2

13,2

1.0

13.7

1.6'

1.6'

 

E0

NGC911

Galassia

2h 25m 42.4s

+41° 57' 24"

12,7

13,7

1.0

12.7

1.3'

0.7'

115°

E5

NGC912

Galassia

2h 25m 42.7s

+41° 46' 41"

14,1

15,1

1.0

13.8

0.9'

0.8'

153°

E-S0

NGC913

Galassia

2h 25m 44.8s

+41° 47' 57"

15,0

16,0

1.0

12.4

0.5'

0.2'

24°

S0

NGC914

Galassia

2h 26m 5.1s

+42° 8' 41"

13,0

13,7

0.7

13.4

1.5'

1.1'

117°

Sc

NGC915

Galassia

2h 25m 45.5s

+27° 13' 18"

14,2

15,2

1.0

13.3

0.7'

0.7'

 

S0

NGC916

Galassia

2h 25m 47.6s

+27° 14' 35"

15,3

16,1

0.8

13.7

0.9'

0.3'

S

NGC917

Galassia

2h 26m 7.7s

+31° 54' 44"

13,3

14,1

0.8

14.3

2.5'

1.3'

55°

Sab

NGC918

Galassia

2h 25m 50.8s

+18° 29' 45"

12,2

13,1

0.9

14.2

3.5'

2.0'

158°

SBc

NGC919

Galassia

2h 26m 16.6s

+27° 12' 41"

14,5

15,3

0.8

13.2

1.2'

0.3'

138°

Sab

NGC920

Galassia

2h 27m 51.9s

+45° 56' 49"

13,9

14,7

0.8

14.3

1.5'

1.1'

154°

SBab

NGC921

Galassia

2h 26m 33.5s

-15° 50' 51"

14,3

15,0

0.7

14.0

1.4'

0.6'

84°

Sc

NGC922

Galassia

2h 25m 3.5s

-24° 47' 21"

12,1

12,5

0.4

13.2

2.0'

1.6'

172°

Ring/P

NGC923

Galassia

2h 27m 34.6s

+41° 58' 41"

13,7

14,5

0.8

12.8

0.8'

0.6'

95°

Sb

NGC924

Galassia

2h 26m 46.7s

+20° 29' 50"

12,4

13,4

1.0

13.4

2.3'

1.3'

53°

S0

NGC925

Galassia

2h 27m 16.8s

+33° 34' 44"

10,1

10,7

0.6

14.4

10.5'

5.9'

102°

SBcd

NGC926

Galassia

2h 26m 6.6s

-0° 19' 57"

13,3

14,0

0.7

13.7

1.8'

1.0'

36°

SBbc

NGC927

Galassia

2h 26m 37.3s

+12° 9' 19"

13,4

14,1

0.7

13.7

1.2'

1.2'

 

SBc

NGC928

Galassia

2h 27m 40.8s

+27° 13' 15"

14,0

14,8

0.8

12.2

0.7'

0.3'

35°

S

NGC929

Galassia

2h 27m 18.1s

-12° 5' 14"

14,2

15,1

0.9

13.5

1.0'

0.6'

170°

Sa

NGC930

Parte di una galassia (es: bright HII regions)

2h 27m 56.7s

+20° 20' 33"

14,5

   

0.1'

0.1'

 

GxyP

NGC931

Galassia

2h 28m 14.5s

+31° 18' 40"

12,8

13,6

0.8

13.9

3.9'

0.8'

72°

Sbc

NGC932

Galassia

2h 27m 54.6s

+20° 19' 59"

12,4

13,3

0.9

13.5

1.9'

1.6'

42°

Sa

NGC933

Galassia

2h 29m 17.4s

+45° 54' 43"

13,9

14,7

0.8

13.9

1.3'

0.9'

35°

S

NGC934

Galassia

2h 27m 32.9s

-0° 14' 39"

13,1

14,0

0.9

13.2

1.3'

0.9'

130°

E-S0

NGC935

Galassia

2h 28m 11.2s

+19° 35' 57"

12,9

13,6

0.7

13.5

1.7'

1.1'

155°

Sc

NGC936

Galassia

2h 27m 37.5s

-1° 9' 23"

10,2

11,1

0.9

13.2

4.7'

4.1'

135°

SB0-a

NGC937

Galassia

2h 29m 28.1s

+42° 14' 59"

14,2

14,9

0.7

13.4

1.1'

0.5'

117°

SBc

NGC938

Galassia

2h 28m 33.5s

+20° 17' 2"

12,4

13,4

1.0

13.1

1.6'

1.2'

100°

E3

NGC939

Galassia

2h 26m 21.4s

-44° 26' 47"

13,0

14,0

1.0

13.2

1.2'

1.0'

110°

E2

NGC940

Galassia

2h 29m 27.4s

+31° 38' 29"

12,4

13,4

1.0

12.5

1.2'

0.9'

S0

NGC941

Galassia

2h 28m 27.8s

-1° 9' 4"

12,4

12,9

0.5

14.1

2.7'

1.8'

170°

SBc

NGC942

Galassia

2h 29m 10.2s

-10° 50' 8"

13,0

13,9

0.9

14.3

2.8'

1.3'

35°

S0-a

NGC943

Galassia

2h 29m 9.5s

-10° 49' 41"

12,9

13,9

1.0

14.4

2.8'

1.3'

15°

E?

NGC944

Galassia

2h 26m 41.6s

-14° 30' 57"

14,0

14,9

0.9

13.0

1.1'

0.4'

15°

S0-a

NGC945

Galassia

2h 28m 37.2s

-10° 32' 20"

12,1

12,8

0.7

13.6

2.3'

2.2'

10°

SBc

NGC946

Galassia

2h 30m 38.4s

+42° 13' 59"

13,2

14,2

1.0

13.4

1.5'

1.0'

65°

S0

NGC947

Galassia

2h 28m 33.3s

-19° 2' 32"

12,6

13,2

0.6

13.3

2.1'

1.1'

50°

SBc

NGC948

Galassia

2h 28m 45.4s

-10° 30' 50"

13,7

14,4

0.7

14.0

1.4'

1.1'

12°

SBc

NGC949

Galassia

2h 30m 48.8s

+37° 8' 9"

11,8

12,4

0.6

12.9

3.0'

1.6'

148°

Sb

NGC950

Galassia

2h 29m 11.6s

-11° 1' 30"

13,8

14,6

0.8

13.7

1.3'

0.8'

40°

Sb

NGC951

Galassia

2h 28m 56.9s

-22° 20' 57"

14,6

15,4

0.8

13.9

1.0'

0.6'

48°

SBab

NGC952

Non classificata

2h 31m 18.0s

+34° 44' 54"

       

NF

NGC953

Galassia

2h 31m 9.8s

+29° 35' 20"

13,5

14,5

1.0

14.1

1.3'

1.3'

 

E0

NGC954

Galassia

2h 28m 51.6s

-41° 24' 9"

12,8

13,5

0.7

13.0

1.6'

0.8'

19°

SBc

NGC955

Galassia

2h 30m 33.1s

-1° 6' 30"

12,0

12,9

0.9

12.6

2.9'

0.9'

19°

Sab

NGC956

Ammasso aperto

2h 32m 14.9s

+44° 38' 48"

 

8,9

  

9.0'

  

IV1p

NGC957

Ammasso aperto

2h 33m 21.0s

+57° 33' 36"

7,6

   

10.0'

  

III2p

NGC958

Galassia

2h 30m 42.5s

-2° 56' 27"

12,2

12,9

0.7

13.1

2.9'

0.9'

10°

SBc

NGC959

Galassia

2h 32m 24.0s

+35° 29' 42"

12,4

13,0

0.6

13.6

2.3'

1.4'

65°

Sd

NGC960

Galassia

2h 31m 41.3s

-9° 18' 1"

14,2

15,0

0.8

12.9

1.2'

0.3'

125°

Sb

NGC961

Oggetto classificato anche come NGC or IC

2h 41m 2.2s

-6° 56' 8"

12,8

13,4

0.6

13.7

1.9'

1.4'

49°

Sm

NGC962

Galassia

2h 32m 39.9s

+28° 4' 15"

12,9

13,9

1.0

13.6

1.4'

1.2'

175°

E1

NGC963

Galassia

2h 30m 31.1s

-4° 12' 56"

13,7

14,3

0.6

12.8

0.7'

0.7'

 

I

NGC964

Galassia

2h 31m 5.7s

-36° 2' 5"

12,4

13,2

0.8

12.2

2.1'

0.5'

31°

Sab